Storaksjonær Kinnevik har skrevet ned sin eierandel i nettmatbutikken Oda med mer enn én mrd.

Odas største aksjonær gjorde nok en nedjustering av Oda-posten i tredje kvartal.

Logo

Det svenske investeringsselskapet Kinnevik har vært storeier i den norske nettmatbutikken Oda (tidligere Kolonial) siden 2018. Kinnevik er selskapets største aksjonær med drøyt 21 prosent av aksjene.

I Kinneviks kvartalsrapporter har de bokførte verdiene av Oda-posten falt jevnt og trutt nedover det siste året. I rapporten for fjerde kvartal 2021 var posten bokført til 1,6 milliarder svenske kroner, i årets første kvartal til 1,5 milliarder svenske kroner, og i andre kvartal til 1,1 milliarder svenske kroner.

Av regnskapet for tredje kvartal, som Kinnevik la frem onsdag morgen, går det frem at Kinnevik har skrevet ned verdien av aksjeposten med over 690 millioner svenske kroner, tilsvarende rundt 660 millioner norske kroner. Siden årsskiftet er nedjusteringen på 1,15 milliarder norske kroner.

For et par uker siden skrev imidlertid nisjeavisen Shifter at Oda hadde fått et konvertibelt lån på 620 millioner kroner, der Kinnevik sto for 220 millioner kroner. Dermed har Kinnevik bokført sine verdier i Oda til 645 millioner svenske kroner. Totalt har Kinnevik investert 932 millioner svenske kroner i Oda.

Kinneviks verdianslag impliserer en prising av Oda som tilsvarer 1,1 ganger omsetningen de siste 12 månedene, noe som innebærer en premie mot konkurrentene, ifølge kvartalsrapporten. Ved utgangen av andre kvartal hadde Oda omsatt for 2,65 milliarder kroner de tolv siste månedene, noe som innebærer en prising av Oda på 2,9 milliarder kroner. Kinneviks verdianslag er såkalt «fair value», som ideelt sett skal gi et mest mulig presist bilde av aksjeverdier.

I rapporten skriver Kinnevik at verdinedjusteringen først og fremst er basert på verdsettelser av sammenlignbare selskaper, men at den «forsterkes» av selskapsspesifikke forhold, der Oda gjør tiltak for å redusere den negative kontantstrømmen.